Voorwaarden van Sticker Mule EU

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op

 • het gebruik van Sticker Mule EU, en
 • alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar

op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.


De Gebruiker moet dit document aandachtig lezen.

Sticker Mule Italy srl
Viale A. Masini 12/14, 6th floor
40126 Bologna (BO)
VAT Number: IT03412181202
Bologna Chamber of commerce. REA 517310. CS: 50.000€ (I.V.)
Company subject to management and coordination of the sole shareholder Sticker Mule LLC

Eigenaar contact-e-mailadres: help@stickermule.com

Inleiding

Dit Document

Dit document is een bindende overeenkomst tussen u, de Gebruiker en het bedrijf dat Sticker Mule EU aanbiedt voor uw gebruik van zijn website en applicatie en in elk geval voor het gebruik van de aangeboden diensten. "Bindende overeenkomst" betekent dat de voorwaarden van deze overeenkomst verplichtingen tussen u en ons in het leven roepen nadat u de voorwaarden hebt aanvaard.
Voor de duidelijkheid geven we hierbij aan dat "Gebruiker", "u", "uw" en gelijksoortige bewoordingen in het enkelvoud of meervoud, verwijzen naar u, de Gebruiker. "We". "onze", "ons" en gelijksoortige bewoordingen verwijzen naar het bedrijf dat Sticker Mule EU beheert zoals wordt aangegeven in dit document. "Sticker Mule EU" verwijst naar de huidige website en/of applicatie. "Overeenkomst" verwijst naar dit document, dat periodiek wordt aangepast. De Overeenkomst is afgesloten in het Nederlands. Andere gedefinieerde termen worden aangegeven onder het kopje "Definities" aan het einde van de Overeenkomst.

Registratie, content op Sticker Mule EU en verboden gebruik van Sticker Mule EU

Registratie

Om gebruik te maken van de Dienst of enig deel daarvan, moeten de Gebruikers zich registreren door alle vereiste gegevens correct en volledig te verstrekken op het registratieformulier en akkoord te gaan met het privacybeleid en deze voorwaarden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun inlog-verificatiegegevens.

Overeengekomen wordt dat de Eigenaar in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld in geval van verlies, bekendmaking, diefstal of ongeoorloofd gebruik door derden, om welke reden dan ook, van de toegangsgegevens van de Gebruiker.

Verwijdering van Gebruikersaccounts en accountbeëindiging

Geregistreerde Gebruikers kunnen hun accounts op elk moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de Dienst via de interface van Sticker Mule EU of door direct contact op te nemen met de Eigenaar.
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om in geval van niet-naleving van de Voorwaarden op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving de account van de Gebruiker te schorsen of te beëindigen.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, de account van de Gebruiker te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen in de volgende gevallen:

 • als de Gebruiker inbreuk heeft gemaakt op deze Overeenkomst; en/of
 • als de toegang of het gebruik van de Dienst door de Gebruiker kan leiden tot schade aan de Eigenaar, andere Gebruikers of derden; en/of
 • als het gebruik van Sticker Mule EU door de Gebruiker kan leiden tot overtreding van wet- of regelgeving; en/of
 • in geval van een onderzoek in het kader van een juridische procedure of door overheidsinstanties, en/of
 • als de account naar het uitsluitend oordeel van de Eigenaar, om welke reden dan ook, als ongepast, beledigend of in strijd met deze Overeenkomst wordt beschouwd.

In Sticker Mule EU beschikbare content

De in Sticker Mule EU beschikbare content wordt beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en daarmee verband houdende internationale verdragen. Tenzij anders vermeld, is het gebruik van content uitsluitend toegestaan binnen de in dit artikel gestelde grenzen.
De Eigenaar verleent de Gebruiker voor de gehele duur van de Overeenkomst een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van dergelijke content. Een dergelijke licentie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van dergelijke content en nooit voor commercieel gebruik en is beperkt tot het apparaat van de Gebruiker. Daarom mag de Gebruiker de content die beschikbaar is in Sticker Mule EU niet kopiëren en/of downloaden en/of delen (behalve binnen de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/cederen aan derden of afgeleide werken maken van de content, zelfs van derden, noch toestaan dat derden dit doen via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.
Indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in Sticker Mule EU, kan de Gebruiker toestemming hebben om, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, bepaalde via Sticker Mule EU beschikbare content te downloaden en/of te kopiëren en/of te delen, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde vermeldingen correct worden geïmplementeerd.

Door derden verstrekte content

De Eigenaar controleert de door derden verstrekte content of links niet voorafgaand aan de publicatie op Sticker Mule EU. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de door derden verstrekte content of de beschikbaarheid hiervan.

Door de Gebruiker verstrekte content

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen content en die van derden die zij via Sticker Mule EU delen, uploaden naar en plaatsen op of via Sticker Mule EU of die zij via andere middelen overdragen. De Gebruikers bevestigen dat zij alle noodzakelijke toestemmingen hebben van derden van wie zij gegevens en/of content delen met de Eigenaar en vrijwaren hierbij de Eigenaar tegen alle aansprakelijkheid of claims ten aanzien van de Eigenaar in verband met onrechtmatige verspreiding van content van derden of onrechtmatig gebruik van de Dienst.

De Eigenaar controleert de door de Gebruikers of derden verstrekte content niet, maar neemt maatregelen na ontvangst van klachten van Gebruikers of door bevoegde autoriteiten uitgevaardigde opdrachten ten aanzien van content die als beledigend of onrechtmatig wordt beschouwd.

In het bijzonder kan de Eigenaar besluiten om de weergave van de content op te schorten of te onderbreken in het geval dat:

 • andere Gebruikers klachten indienen;
 • een kennisgeving van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten is ontvangen;
 • daartoe wordt besloten met het oog op of als gevolg van gerechtelijke procedures;
 • hierom wordt verzocht door een overheidsinstantie; of
 • de content, die toegankelijk is via Sticker Mule EU, geacht wordt risico's op te leveren voor Gebruikers, derden, de beschikbaarheid van de Dienst en/of de Eigenaar.

Rechten ten aanzien van door Gebruikers verstrekte content

De enige rechten die de Eigenaar worden verleend ten aanzien van door de Gebruikers verstrekte content, zijn die rechten die noodzakelijk zijn voor het functioneren en onderhouden van Sticker Mule EU.
Tenzij anders is vermeld, geldt het volgende:

Door content op of via Sticker Mule EU te verzenden, te plaatsen of te tonen, verleent de Gebruiker de Eigenaar een niet-exclusieve en royalty-vrije licentie zonder gebiedsbegrenzing en met het recht tot sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, wijzigen, publiceren, verzenden, tonen en verspreiden van deze content in alle media of via verspreidingsmethoden die op dit moment beschikbaar zijn of later worden ontwikkeld.

Door derden verstrekte diensten

Gebruikers mogen diensten of in Sticker Mule EU opgenomen content van derden gebruiken, op voorwaarde dat zij op de hoogte zijn van de door deze derden gestelde voorwaarden hiertoe en zij hiermee akkoord zijn gegaan. In geen geval kan de Eigenaar aansprakelijk worden gehouden ten aanzien van de goede werking of de beschikbaarheid, of beide, van diensten verleend door derden.

Toegestaan gebruik

Het is Gebruikers niet toegestaan:

 • Sticker Mule EU of enig deel daarvan te onderwerpen aan reverse engineering, deze te decompileren, de-assembleren, wijzigen of afgeleide werken hiervan te maken;
 • technologie te omzeilen die door Sticker Mule EU of haar licentiegevers wordt gebruikt om via de applicatie toegankelijke content te beschermen;
 • enige content die wordt verstrekt via Sticker Mule EU te kopiëren, op te slaan, te bewerken, wijzigen of afgeleide werken hiervan te maken;
 • robots, spiders, sitezoek/ophaalapplicaties of andere automatische apparaten, processen of middelen te gebruiken voor toegang tot, het ophalen van, scrapen of indexeren van enig onderdeel van Sticker Mule EU of de content ervan;
 • Sticker Mule EU te verhuren, leasen of in sublicentie te geven;
 • anderen te belasteren, lastig te vallen, te bedreigen of op enige andere wijze rechten van anderen te misbruiken of hierop inbreuk te maken;
 • inhoud te publiceren of te verspreiden die onrechtmatig, obsceen, belasterend of ongepast is;
 • zich ongeoorloofd een account die door een andere Gebruiker wordt gebruikt toe te eigenen;
 • zich te registreren voor of de Dienst te gebruiken om op enigerlei wijze de Gebruikers te benaderen om producten of diensten van welke aard dan ook te promoten, te verkopen of te adverteren via Sticker Mule EU;
 • Sticker Mule EU op enige andere niet-passende wijze te gebruiken waarbij inbreuk wordt gemaakt op deze Voorwaarden.

Verkoopvoorwaarden

Koop

Betaaldiensten

Sticker Mule EU biedt tegen betaling van een vergoeding aanvullende diensten of abonnementen aan. De vergoeding, duur en voorwaarden voor de accounts en betaaldiensten worden toegelicht in het betreffende onderdeel van Sticker Mule EU.

Betaalmethoden

Sticker Mule EU gebruikt externe hulpmiddelen voor de verwerking van de betalingen en heeft zelf geen toegang tot enige van de verstrekte betalingsgegevens, zoals creditcardgegevens.

Eventuele kosten voor de afgewezen betaling zijn voor rekening van de Gebruiker.

Aanbiedingen en kortingen

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om volledig naar eigen goeddunken gedurende een beperkte periode kortingen te bieden of aanbiedingen te doen. De voorwaarden voor deze kortingen en/of aanbiedingen worden iedere keer aangegeven op de bijbehorende informatiepagina van Sticker Mule EU. Elke korting en/of aanbieding is geldig voor de vastgelegde periode of, indien van toepassing, zolang de voorraad strekt. Als de korting en/of aanbieding slechts voor een beperkte tijd geldt, verwijst de tijd naar de tijdzone van de Eigenaar, zoals aangegeven door de locatie in dit document.

Terugbetalingen

Sticker Mule EU accepteert verzoeken om annulering en terugbetaling door de Gebruikers uitsluitend voor het nog niet geleverde deel van de Dienst en binnen 14 dagen na betaling.
De betaalde vergoedingen worden niet terugbetaald in het geval dat:

 • de Dienst al is verleend op het moment van betaling;
 • de Gebruiker de automatische verlengingen niet vóór de vervaldatum had uitgeschakeld en de dienst automatisch is verlengd voor een extra factureringsperiode.

Levering

Levering

De leveringen vinden plaats tijdens normale werkuren op het door de Gebruiker aangegeven adres en op de wijze die in het bestellingsoverzicht staat aangegeven.
Bij levering dient de Gebruiker de inhoud te controleren en eventuele afwijkingen op de leveringsbon te melden.
Als de producten niet worden opgehaald tegen het einde van de door de vervoerder gestelde periode, worden de producten naar de Eigenaar geretourneerd. Deze betaalt de aankoopprijs terug, maar niet de transportkosten. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de aflevering als gevolg van onnauwkeurig of onvolledig opgegeven gegevens in de bestelling door de Gebruiker, voor schade aan de producten na overdracht aan de vervoerder of voor vertraging in de aflevering die aan de vervoerder is te wijten.

Herroepingsrecht en garantie

Recht van herroeping

Bij aankoop van producten of diensten via Sticker Mule EU, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen te beëindigen. De herroepingsperiode vervalt na 14 werkdagen vanaf de dag waarop de Gebruiker of een derde partij – anders dan de vervoerder en door de Gebruiker aangewezen – de producten fysiek in bezit krijgt. Om een beroep te doe op het recht van herroeping is de Gebruiker verplicht de Eigenaar hiervan een duidelijke kennisgeving te sturen via de aangegeven contactpersonen/adressen.

Daartoe zal een modelformulier voor herroeping, te vinden in de 'definities'-sectie van dit document, beschikbar zijn voor de Gebruiker. Het staat Gebruikers echter vrij om hun wens tot herroeping op eenieder welke gelijkwaardige manier te uiten.

Gevolgen van herroeping

Gebruikers die de overeenkomst herroepen wordt zonder onnodige vertraging, en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Gebruiker om de overeenkomst te herroepen, het bedrag terugbetaald dat zij aan de Eigenaar hebben betaald, waaronder ook de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten in samenhang met de keuze voor een bepaald soort verzending anders dan de standaard aangeboden verzending, die lagere verzendkosten zou hebben opgeleverd). De terugbetaling vindt plaats op dezelfde betaalwijze als de betaling van de Gebruiker voor de initiële transactie, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in elk geval mag de Gebruiker geen kosten oplopen als gevolg van de terugbetaling. De terugbetaling mag worden uitgesteld tot ontvangst van de goederen, of tot de Gebruiker bewijs levert van de terugzending van de goederen, welk van deze zich het eerste voordoet.

De Gebruiker dient de goederen zonder onnodige vertraging naar de Eigenaar terug te zenden en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag van kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst. Aan deze uiterste datum wordt voldaan als de Gebruiker de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen is verlopen. De kosten voor de terugzending van de goederen worden door de Gebruiker betaald. Uitsluitend de Gebruiker is aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Beperkingen van het herroepingsrecht

Terugbetaling van producten die beschadigd zijn geretourneerd of die verder zijn gebruikt dan nodig is om hun aard, kenmerken en inherente functies vast te stellen, wordt gedaan na aftrek van de waardevermindering die het gevolg is van deze schade of dit gebruik.
Er wordt geen terugbetaling gedaan als de waardevermindering gelijk is aan de totale waarde.

We vragen de Gebruiker om de goederen te retourneren onder bijvoeging van een kopie van de ontvangen pakbon.

Het herroepingsrecht is uitgesloten in alle gevallen die verband houden met:

 • goederen die naar specificaties zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd;
 • goederen die onderhevig zijn aan bederf of een snel verlopende houdbaarheidsdatum hebben;
 • verzegelde goederen die om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, indien de verzegeling na de levering is verbroken.

Indien een van bovengenoemde uitsluitingen op de gekochte zaken van toepassing is, mag de gebruiker geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.

Toepasselijkheid van het herroepingsrecht

De bepalingen die betrekking hebben op de uitoefening van het herroepingsrecht en de gevolgen en uitzonderingen daarvan, zijn uitsluitend van toepassing op Gebruikers die als consument worden beschouwd, dus uitsluitend Gebruikers die handelen voor doelen die niet vallen onder hun handels- of bedrijfsuitoefening of hun beroep.

Garantie

De gebruiker die als consument een aankoop doet heeft recht op een conformiteitsgarantie voor aangekochte producten en diensten tot 24 maanden na aankoop, op voorwaarde dat de Eigenaar binnen 2 maanden na de ontdekking ervan op de hoogte is gesteld van de aangetroffen defecten.
Voor een garantieclaim dient de Gebruiker contact op te nemen met de Eigenaar, via de contactgegevens in dit document, en een nauwkeurige beschrijving van het gebrek te geven. Indien het product niet aan de beschrijving voldoet, heeft de Gebruiker recht op reparatie of vervanging van het product.

De Gebruiker heeft ook het recht om in de volgende gevallen een redelijke prijsverlaging of beëindiging van de overeenkomst te verzoeken:

 • als reparatie en vervanging onmogelijk of uitzonderlijk duur zijn;
 • indien de Eigenaar niet binnen een redelijke termijn van ten minste 15 dagen maatregelen heeft genomen om de goederen te repareren of te vervangen;
 • indien een eerder uitgevoerde vervanging of reparatie de Gebruiker aanzienlijke overlast heeft berokkend.

De Gebruiker is verplicht de gebrekkige producten te retourneren.

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers, co-branders, partners en werknemers te vrijwaren tegen claims en vorderingen, waaronder ook in redelijkheid gemaakte kosten voor juridische bijstand vallen, van derde partijen voortvloeiend uit de content, het gebruik of de verbinding met de Dienst, overtreding van deze Voorwaarden of inbreuk op rechten van derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Sticker Mule EU en alle functies toegankelijk via Sticker Mule EU worden ter beschikking gesteld aan de Gebruikers onder de voorwaarden van de Overeenkomst, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie die niet dwingendrechtelijk wordt opgelegd. In het bijzonder is er geen garantie dat de aangeboden diensten geschikt zijn voor de specifieke doelstellingen van de Gebruiker.
Sticker Mule EU en de functies toegankelijk via Sticker Mule EU worden door de Gebruikers op eigen risico en op hun eigen verantwoordelijkheid gebruikt.
In het bijzonder is de Eigenaar, binnen de grenzen van het toepasselijke recht, enkel aansprakelijk voor contractuele en niet-contractuele schade aan Gebruikers of derden door opzet of grove nalatigheid, wanneer deze direct gevolg is van de activiteit van Sticker Mule EU. De Eigenaar is derhalve niet aansprakelijk voor:

 • verliezen die niet rechtstreeks voortvloeien uit niet-nakoming van de Overeenkomst door de Eigenaar;
 • verlies van zakelijke kansen en andere, ook onrechtstreekse, verliezen die de Gebruiker kan lijden (zoals, maar niet beperkt tot, handelsverliezen, verlies van opbrengsten, inkomstenderving, winstderving, winstderving of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, enz;
 • schade of verlies als gevolg van onderbrekingen of storingen van Sticker Mule EU als gevolg van overmacht, of althans door onvoorziene en niet te voorziene gebeurtenissen en in ieder geval onafhankelijk van de wil en buiten de invloedssfeer van de Eigenaar, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot defecten of storingen van telefoon- of elektrische lijnen, het internet en/of andere transmissiemiddelen, onbeschikbaarheid van websites, stakingen, natuurrampen, virussen en cyberaanvallen, onderbrekingen in de levering van producten, diensten of toepassingen van derden; en
 • ongeschikt of onjuist gebruik van Sticker Mule EU door Gebruikers of derden.

Overige bepalingen

Onderbreking van de Dienst

Om de Gebruikers het best mogelijke gebruik van de Dienst te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor de dienst voor onderhoud of systeemupdates te onderbreken en de Gebruikers op de hoogte te stellen via constante updates die op Sticker Mule EU worden gepubliceerd.

Wederverkoop van de Dienst

Het is Gebruikers niet toegestaan Sticker Mule EU en de gerelateerde dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Eigenaar, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van persoonsgegevens dienen Gebruikers het privacybeleid van Sticker Mule EU te raadplegen, dat hierbij wordt beschouwd als onderdeel van deze Voorwaarden.

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, servicemerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met Sticker Mule EU worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van geldende merkenwetgeving en gerelateerde internationale verdragen.

Alle handelsmerken en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen, logo's betreffende derden en inhoud die door deze derden is geplaatst op Sticker Mule EU zijn en blijven het exclusieve eigendom van deze derden en hun licentiegevers en worden beschermd door het toepasselijke merkenrecht en de betreffende internationale verdragen. De Eigenaar is geen rechthebbende van de hierboven aangegeven intellectuele eigendomsrechten en mag deze slechts gebruiken binnen de grenzen en in overeenstemming met de met deze derden gesloten overeenkomsten en voor de doeleinden die hierin staan omschreven.

Wijzigingen in deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen, waarbij kennisgeving aan de Gebruikers plaatsvindt door publicatie van een kennisgeving binnen Sticker Mule EU.
Gebruikers die Sticker Mule EU blijven benutten na publicatie van de wijzigingen, aanvaarden de volledige Voorwaarden.

Overdracht van de overeenkomst

De Eigenaar behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven zolang de rechten van de Gebruiker onder deze Voorwaarden niet worden aangetast.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contact

Alle communicatie in verband met Sticker Mule EU dient plaats te vinden volgens de contactmethoden die in dit document worden aangegeven.

Scheidbaarheid

Als enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is, wordt de betreffende bepaling verwijderd. De overige bepalingen worden hierdoor niet aangetast en blijven van kracht.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en geschillen over de totstandkoming, uitleg en geldigheid van deze overeenkomst worden beheerst door het recht, de jurisdictie en de exclusieve rechtsbevoegdheid van de gerechten in de staat of het land waar de Eigenaar zijn vestiging heeft. Een uitzondering op deze regel geldt als het recht een enkele plaats voorziet ten aanzien van de rechtsbevoegdheid in consumentenzaken.

Definities

Sticker Mule EU (of deze Applicatie)

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

De juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Gericht aan:

Sticker Mule Italy srl Viale A. Masini 12/14, 6th floor 40126 Bologna (BO) VAT Number: IT03412181202 Bologna Chamber of commerce. REA 517310. CS: 50.000€ (I.V.) Company subject to management and coordination of the sole shareholder Sticker Mule LLC
help@stickermule.com

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen:

_____________________________________________ (vul een beschrijving in van de goederen/diensten waarop deze herroeping betrekking heeft)

 • Besteld op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Ontvangen op: _____________________________________________ (vul de datum in)
 • Naam/Namen consument(en): ________________________________________
 • Adres consument(en): ______________________________________________
 • Datum ______________________________________________

(ondertekenen is alleen nodig als dit formulier op papier wordt verzonden)

Eigenaar (of We/Wij)

De natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon die Sticker Mule EU en/of de Dienst aan de Gebruikers verstrekt.

Dienst

De door Sticker Mule EU verleende dienst, zoals deze wordt beschreven in deze Voorwaarden en in Sticker Mule EU.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van Sticker Mule EU en/of de Dienst zoals in dit document is aangegeven, met inbegrip van andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en die periodiek worden bijgewerkt.

Gebruiker (of U/Uw)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die Sticker Mule EU gebruikt.

Meest recente update: 19 oktober 2020